PROPADANJE KULTURNEGA SPOMENIKA
ŽELEZNIČARSKA KOLONIJA

Poziv občanom Mestne občine Maribor in pristojnim občinskim službam

Železničarska kolonija ni last samo krajanov MČ Magdalena, temveč je kulturna dediščina vseh Slovencev, zato je potrebno, da jo ohranimo zanamcem. Potrebno je skupno reševanje za ohranitev in skupno ukrepanje prosti propadanju kulturnega spomenika, ki postaja sramota za Maribor.

Na Mestni svet MOM bo podan predlog za imenovanje delovne skupine, ki bo pripravila nov konservatorski načrt za prenovo ŽK in za spremembe ter dopolnitve občinskega odloka o ureditvenem načrtu za območje S-16 Železničarska kolonija.

Obsežna dokumentacija o problematiki Železničarske kolonije je na razpolago in je v celoti objavljena tukaj, en izvod dokumentacije bo na vpogled tudi na sedežu MČ Magdalena v času uradnih ur.


foto: sposojen od časnika Delo.


Seznam objavljene dokumentacije:

1. Propadanje kulturnega spomenika Železničarska kolonija: Kronološki pregled dogajanja v Železničarski koloniji | Določanje lastnine na funkcionalnem zemljišču po sodni poti | Kdo je odgovoren, da kulturni spomenik Železničarska kolonija propada in je sramota za Maribor | Zaključne ugotovitve (skrajšana vsebina)

2. Odlok o ureditvenem načrtu dela soseske S-16 ŽK v Mariboru

3. Članki objavljeni v Večeru o »kolonijski problematiki«: 1234 567

4. Zapis prvega sestanka etažnih lastnikov v Železničarski koloniji leta 2002

5. Sklep Okrajnega sodišča v Mariboru o določitvi pripadajočega zemljišča k stavbi in določitve lastnine na vseh zemljiških parcelah. Zaradi varovanja osebnih podatkov smo imena fizičnih oseb zakrili.

6. Obrazložitev Službe za pravne zadeve Mestne občine Maribor etažnim lastnikom v Železničarski koloniji o postopku za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi pri Okrajnem sodišču

7. Pojasnilo UE Maribor

8. Pregled taks po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine in določanje pripadajočega zemljišča k stavbi

9. Obvestilo Inšpektorata RS za okolje in prostor

10. Dopis Zavoda za urbanizem Maribor

11. Dopis županu Fištravec Andreju: 123

12. Dopis podžupanji Petelin Meliti: 12

13. Ovadba odvetnikov Kac Borisa in Kac Andreja za storjeno dejanje izneverjanja strank in predlog za sodni pregon, podana na Okrožno državno tožilstvo Maribor

14. Predlog poziva na Mestni svet Mestne občine Maribor

15. Dopis svetniku Mestnega sveta, Kancler Tomažu

16. Vabilo na sestanek etažnih lastnikov Železničarske kolonije

17. Poziv krajanom Železničarske kolonije

Vso dokumentacijo je pridobil in vsa dogajanja v Železničarski koloniji zapisal pobudnik in predlagatelj ukrepanja, krajan MČ Magdalena, zato je arhivirana in na razpolago tudi na mojem naslovu: Augustinovič Franc, Ulica heroja Zidanška 14, 2000 Maribor, telefon: 02 420 27 52, e-naslov.

Samo s skupnim ukrepanjem lahko ohranimo kulturni spomenik ŽK in ustvarjamo boljše mesto Maribor.

Maribor, maj 2017

Civilna iniciativa etažnih lastnikov ŽK

 


Zapisnik sestanka etažnih lastnikov, 5. 6. 2017