Zbor SKS Pekre, 7. 1. 2015


Delovna skupina bo v sodelovanju Svetom KS pripravila oceno sredstev,
potrebnih za obnovitvena dela na domu kulture

Zbora v Pekrah se je udeležilo 19 krajanov. Obravnavali so problematiko obnove Doma kulture Pekre, mladih v Pekrah, za katere ni poskrbljeno v pogledu namenskega prostora. Predsednik KS je predstavil načrt komunalnih dejavnosti na področju KS Pekre. Dom kulture Pekre (DKP) je bil z udarniškim delom in sredstvi krajanov zgrajen v 50ih letih prejšnjega stoletja, po prenehanju delovanja kina, ki je pod okriljem DPD Svoboda deloval do leta 1994, pa je upravljanje nad domom prevzela Mestna občina Maribor. MOM po začeti obnovi  pred leti, ne najde več sredstev, za dokončno sanacijo, ki je potrebna predvsem na nivoju temeljev, kjer zaradi neustrezne izolacije prihaja do zatekanja vlage v kletne prostore, zaradi česar so le ti neuporabni. Na nivoju zbora se je oblikovala DS, ki bo v sodelovanju Svetom KS pripravila oceno potrebnih sredstev za potrebna obnovitvena dela, zato, da bi v nadaljevanju lahko lažje pridobili sredstva za dokončanje obnovitvenih del s strani MOM ali pa le ta delno zagotovili s pomočjo lokalnih organizacij (društva ipd.).

V kontekstu problematike  je bil izpostavljen problem mladih, kot tiste skupine krajanov, ki je v pogledu uporabe prostorov s katerimi razpolaga KS Pekre zapostavljena. V nadaljevanju razprave se je izkazalo, da je to posledica tudi slabih izkušenj, kot so namreč poudarili nekateri krajani, se mladi v takih situacijah ne znajo obnašati dovolj odgovorno. Končni sklep razprave je bil, da se na Svet KS naslovi pobuda za dodelitev razpoložljivega prostora KS v DKP za namenske potrebe zainteresirane skupine mladih. 

Predsenik Sveta KS je predstavil program dejavnosti na področju komunale in pri tem opozoril na omejitve v pogledu občinskega proračuna in pristojnosti Sveta KS, kot organa lokalne samouprave, katerega možnosti so v tem pogledu zelo omejene. V pogledu reševanja lokalne problematike na nivoju KS/MOM je bil v razpravi večkrat izpostavljen problem nedostopnosti in neodzivnosti organov in uradnikov MOM.

V zaključku zbora se je razvila pestra razprava vpogledu zimskega čiščenja cestišč in pločnikov, ter mestnega vodovoda na nivoju KS Pekre, problematike lokalne Trgovine in prostorske stiske s katero se soočajo v Vrtcu Pekre. Slednje so kot novo izpostavljene teme, predlagane kot točke naslednjega zbora ki bo  21. januarja 2015 ob 17.00 v DKP na Bezjakovi 4 v Pekrah.