O čem so minuli teden razpravljali
na zborih samoorganiziranih skupnosti

Novičke z zborov na Pobrežju, v Pekrah, v Novi vasi

Zbor SČS Pobrežje, 7. junij
Na tokratnem zboru SČS Pobrežje je bila ponovno v ospredju tematika parkiranja na Ulici bratov Greifov. Blokovska naselja, ki so bila tam zgrajena, niso bila "opremljena" z zadostnim številom parkirišč za današnji čas. Dva udeleženca zbora sta po debati na prejšnjem zboru in po sestankih s stanovalci prišla do možnih rešitev - da bi odmerili ozek pas zelenic za parkirna mesta ali pa da bi na ulici uredili enosmerni promet, kar pomeni, da bi lahko avtomobili parkirali kar na ulici. O teh rešitvah se bodo posvetovali tudi z Mestno delovno skupino za promet. Udeleženca bosta o tem prav tako obvestila upravljalce blokov – Staninvest ter Smreko. Končno je bilo tudi sanirano križišče Puchove in Nasipne ulice, vendar se je pri tem ponovno pokazala neusklajenost med občino in državo. Občina je sanirala zgolj tisti del cestišča, ki je občinski, en majhen del, ki je državni, pa je ostal neurejen. Pri tovrstnih sanacijah cest bi se morali različni pristojni organi bolje uskladiti med sabo, trenutno početje je zelo neučinkovito in nepraktično. Udeležence SČS Pobrežje prav tako obveščamo, da bo letošnji zaključni piknik potekal v parku pred Infopeko. Namen piknika je druženje in povezovanje udeležencev različnih zborov.

Zbor SKS Pekre, 7. junij
Na minulem zboru v Pekrah so potrdili besedilo odgovora, pripravljenega za Ministrstvo za okolje in prostor, ki želi nerešeno problematiko nelegalno navoženega nasipa postaviti v kot. Inšpekcijske službe v sestavi omenjenega ministrstva sicer o zaključku postopka nadzora še niso obveščale, ga pa želi zaključiti Ministrstvo brez odgovorov oziroma pojasnil o odločitvah gradbene inšpekcije, ki se je do problematike ─ ta vključuje nasipano zemljino kot temeljno podlago za gradnjo stavbe, obravnava premik kanalizacijskega voda, enega ključnih infrastrukturnih priključkov in še kaj ─ opredelila kot nepristojna, saj navedeno naj ne bi pomenilo gradbenih aktivnosti, ki so jih dolžni nadzorovati. Zbor se z mnenjem že od začetka ne strinja, žal pa do danes tudi nadzorni organ omenjene inšpekcije – Ministrstvo za okolje in prostor, še ni podal nobenega vsebinskega mnenja na to temo. Zato jih bo zbor na to spomnil, naslednjič pa o tem spregovoril v medijih.
Pokazala se je priložnost, da bi v Pekrah javno dostopen defibrilator lahko priskrbeli z državnimi sredstvi preko razpisa. Ker pa so ga zaznali prepozno, udeleženci nimajo velikega upanja, da bi to letos tudi uspelo, saj se potrebe zbirajo preko javnih zdravstvenih zavodov, prijavo na razpis pa bi morala izvesti občina. Kljub vsemu so o tem obvestili svojo krajevno skupnost.
V Pekrah je bil to zadnji zbor pred počitnicami, nadaljevali bodo septembra.

Zbor SČS Nova vas, 8. junij
Na prejšnjem samoorganiziranem zboru so si uvodoma udeleženke_ci ogledale_i izsek posnetka seje Mestnega sveta MOM, kjer je sodelavec projektne pisarne predstavil dokument identifikacije parka ob Pekrskem potoku. Na prejšnjem zboru v Novi vasi so že sestavile_i delovno skupino, ki se bo sprva angažirala s pregledom obstoječe dokumentacije v zvezi s projektom, ki bi naj bil ob Pekrskem potoku realiziran do 2020. Zaradi ugotovitve, da je magistrska naloga, katere skice so vključene v dokument, s katerim občina projekt predstavlja, tehnično zelo slaba in delana predvsem iz vidika vizualne všečnosti, bodo poiskale_i še druge študijske projekte, ki so bili umeščeni ob Pekrski potok in tako identificirale_i ustreznejše rešitve. Projekt je namreč še brez uradne zasnove in načrtov, po katerih bi bil izpeljan, zato se je smiselno v razpravo vključiti čimprej na začetku. V tem letu naj bi občina odkupila oziroma pridobila služnost na parcelah, kar bo DS spremljala in preverjala. Nezaslišano se jim namreč zdi, da bi bil projekt parka le fiktivna ideja za pridobitev sredstev, potem pa bi se ta porabila za kaj drugega. Na zboru so tako začrtale_i plan dela DS za park ob Pekrskem potoku, ki bo dejavna tudi čez poletje in na prvem jesenskem zboru podala poročilo narejenega in ugotovljenega. Poleg tega pa so naslovile_i še situacijo, v kateri se je znašla usoda realizacije participatornega proračuna v Mariboru. Mestne četrti so ob sestavi delovne skupine na MOM bile mnenja, da se projekta ne gredo, če ne bo zagotovljenega denarja za realizacijo s strani prebivalk_cev izglasovanih projektov. Ker zagotovila o sredstvih ni bilo, je IMZ iz DS izstopila, udeleženka pa je ugotovila, da je predsednik MČ Nova vas spremenil svoje stališče. Sprva je trdil, da se brez denarja projekta ne gre, saj ne želi lagati ljudem in jih prepričevati v proces predlaganja in končnega izbiranja projektov, za katere realizacije nihče ne jamči oz sredstev ni predvidenih. Sedaj ko sredstev ni, je še vedno menja, da ne more zavajati ljudi─a tokrat v zvezi s tem, če PP bo ali ne.Ker jim je že obljubil da bo, pač ne sme snesti obljube. Aktivne_i prebivalke_ci so zelo zaskrbljene_i, če bodo mestne četrti pripravljene izvajati projekt participatornega proračuna, katerega bistvo je ravno realizacija od ljudi predlaganih in izglasovanih projektov. O nesmiselnosti sodelovanja brez vnaprej določenega denarja iz proračuna bodo udeleženke_ci jasno opozorile_i vodstvo mestne četrti.