Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.

S tem korakom bomo vzpostavili javni prostor, kjer se bodo ljudje srečevali, razpravljali, se informirali in samoorganizirali za boj proti vsem oblikam zatiranja. Z vzpostavljanjem novih oblik sodelovanja želimo spodbuditi zaupanje med ljudmi in skupno iskanje rešitev za pereča lokalna, nacionalna in globalna vprašanja.

Običajno množične razprave ne pripeljejo do rezultatov, zato bo treba predvsem skrbno strukturirati široke ljudske razprave, da bodo lahko četrtne in krajevne skupnosti sporazumno prihajale do KONSENZA in oblikovale skupne sklepe.

Iskanje KONSENZA bo najzahtevnejša naloga zborov. Do sklepov in odločitev se ne bo prihajalo na lahek način – z dvigovanjem rok, glasovanjem, prevlado večine nad manjšino (kar delajo v mestnih svetih, v parlamentu itn.). Iskanje konsenza bo od vsakega udeleženca zborov zahtevalo, da izhaja iz že povedanega, da ne ponavlja, pač pa nadgrajuje in bogati argumentacijo. Moderatorji bodo prav temu – kako priti do konsenza – namenili največ pozornosti s strukturiranimi razpravami, ki bodo vodile do sklepov.

Na podlagi sklepov pa bo treba poiskati načine, kako uresničiti skupne cilje. Samo tako bodo skupnosti lahko aktivno vplivale in soodločale o razvoju mesta, države in sveta.