JAVNO PISMO


Zahtevamo, da se ponovno omogoči zainteresirani javnosti z objavljanjem posnetkov sej natančen vpogled v delo Mestnega sveta Mestne občine Maribor

Pismo naslavljamo kabinetu župana, mestnim svetnikom in svetnicam MS MOM, Statutarno pravni komisiji MS MOM in javnosti.   

Spoštovani!

Pred kratkim si je kabinet mariborskega župana ponovno privoščil samovoljno odločitev, o kateri ni obvestil nikogar, ne javnosti ne Mestnega sveta (MS), kaj šele, da bi zanjo vsaj poskusil podati kolikor toliko razumno utemeljitev. Gre za to, da se posnetki sej MS, ki se snemajo, po tej odločitvi več ne objavljajo in hranijo, kot je bila praksa celo za časa prejšnjega župana. Še več, izbrisani so celo vsi že objavljeni posnetki sej, najprej iz mandata zdajšnjega župana, nato še vsi ostali. Na današnji dan (2. 4. 2018) se je sicer pojavil posnetek zadnje seje (29. 3., prekinjena 33. seja in v nadaljevanju 34. seja), kjer pa gre verjetno za pomoto, saj so nam tako na MOM kot na BKTV, ki seje snema, potrdili, da bo odslej možen le še ogled v živo, na You Tube pa posnetki ne bodo več objavljeni.

Menimo, da je odločitev - čeprav jo na MOM opravičujejo z besedilom 3. člena Poslovnika o delu MS, nedopustna in da potrebnega odziva nanjo do zdaj ni bilo, ker prebivalke in prebivalci Maribora z njo sploh niso bili seznanjeni. Prepričani smo, da bi, če bi o tem kaj vedel, tudi kdo od svetnikov MS MOM v zvezi s tem na zadnji seji zastavil vprašanje. 

Opozarjamo, da so s tem kršene pravice prebivalk in prebivalcev do obveščenosti, saj nekaterih izjav izvoljenih predstavnikov v zapisnikih ni, so pa pomembne pri odločanju o posameznih vsebinah, še bolj pa pri ocenjevanju dela svojih predstavnikov v MS. Ob tem pa je še pomembnejše dejstvo, zaradi katerega smo posnetke na kanalu YouTube iskali sami - da so seje MS MOM že po pravilu maratonske in se praktično nikoli ne končajo v enem sklicu. To pomeni prekinitev, zaradi česar ni objavljenega niti zapisnika niti vsaj do tedaj sprejetih sklepov, dokler se seja ne zaključi in ni sklicana nova, kjer se zapisnik potrdi. Za 33. sejo se je tako zgodilo, da se je začela 22. februarja in končala 29. marca, kar pomeni, da bodo svetniki potrjevali zapisnik šele na naslednjem sklicu, za katerega pa se še ne ve, kdaj bo. Do takrat, se pravi približno dva meseca ali še kaj več, ne bomo seznanjeni s tem o čem so svetniki odločali (22. februarja) in kakšne odločitve so sprejeli.

S takim načinom delovanja se ne strinjamo in zahtevamo, da se ponovno omogoči zainteresirani javnosti z objavljanjem posnetkov sej natančen vpogled v delo MS MOM. V izogib izgovarjanju na Poslovnik dajemo pobudo, da MS MOM dopolni in spremeni 3. člen tega dokumenta tako, da glasi:

Delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost dela je zagotovljena tako, da je občankam/občanom (v nadaljnjem besedilu: občani) in novinarkam/novinarjem (v nadaljnjem besedilu: novinarji) omogočeno spremljanje seje ali v dvorani ali preko neposrednega prenosa na spletni strani MO Maribor, ter z objavo posnetkov sej na spletni strani MO Maribor ali drugem, javno dostopnem portalu.

Iniciativa mestni zbor