Samoorganizirana četrtna skupnost Koroška vrata v akciji


PETICIJA PROTI RUŠITVI OBSTOJEČEGA OBJEKTA MČ KOROŠKA VRATA

S to peticijo nasprotujemo načrtom vodstva MČ Koroška vrata o rušitvi obstoječega objekta in izvedbi gradnje novega objekta MČ Koroška vrata. Obstoječi objekt je potreben energetske obnove v smislu zagotavljanja kriterijev učinkovite rabe energije, vendar ga zato ni potrebno porušiti. Predlagamo, da se objekt energetsko obnovi preko razpisov ministrstev vlade Republike Slovenije, za kar je potrebno le sofinanciranje manjšega deleža investicije, preostanek denarja MČ Koroška vrata pa se namensko porabi za izboljšanje infrastrukture v MČ Koroška vrata.

OBRAZLOŽITEV

Predlagana investicija je opravičevana z dotrajanostjo objekta in pomanjkanjem prostora za delovanje vseh zainteresiranih skupin krajanov

Ali je temu res tako? Poglejmo dejstva :
1.       Obstoječi objekt je bil zgrajen leta 1983 kot montažen objekt podjetja Marles, življenjska doba takšnih objektov je 100 let.
2.       Objekt je potreben obnove zaradi njegove energetske neučinkovitosti glede na standarde EU, ki zahtevajo ustrezno učinkovitost do leta 2018 – ne rušitve, obnove.
3.       MOM ima v MČ Koroška vrata dovolj že obstoječe infrastrukture za zadovoljitev vseh še tako velikih potreb delovanja MČ Koroška vrata. Že obstoječa zgradba ima še na voljo proste kapacitete, z nekaj koordinacije in dobre volje pa bi se zlahka uporabljala tudi druga četrtna infrastruktura (opis obstoječe infrastrukture, ki je v lasti MOM, je pod točko 9.1 Investicijskega programa).
4.       MČ Koroška vrata ima glede na sprejetje sklepa 61. na 7. redni seji, 23. 10. 2012, odprtih veliko potreb po urejanju prostora.
5.       Če bo denar, ki je namenjen za novogradnjo prostorov MČ Koroška vrata porabljen, bodo ostali identificirani projekti oz. potrebe MČ Koroška vrata, prepuščeni na milost proračuna MOM in tako izvedeni skladno z razpoložljivimi sredstvi v proračunu MOM.

Zato predlagamo naslednje :

1. Da se z denarjem, ki je namenjen za novogradnjo prostorov MČ Koroška vrata izvede energetska obnova obstoječega objekta na način, da se prenova prijavi na razpise Ministrstva za infrastrukturo RS. Ti razpisi zavezujejo republiko Slovenijo sofinancirati energetske obnovitve objektov, da te zadostijo novim EU standardom. S črpanjem teh sredstev bi za energetsko obnovo zgradbe plačali le delež potrebnega zneska v višini približno 50.000 EUR. Cilj bi bil tako dosežen z minimalnim finančnim vložkom, hkrati pa ne bi bilo treba porušiti  stavbe in graditi nove, s čimer bi bile za skoraj celo leto onemogočene vse aktivnosti krajanov v njej.

2. Obstoječa zgradba MČ sedaj še ni polno zasedena in lahko nudi prostor za aktivnosti tudi ob povečanju potreb. Če bi povečane potrebe presegle kapaciteto  stavbe MČ, bi dejavnosti krajanov razporedili tako, da izrabili tudi ostalo infrastrukturo v lasti MOM na območju MČ Koroška vrata (osnovna šola, srednje šole, dijaški domovi, študentski domovi). Prostorske kapacitete MOM na območju MČ Koroška vrata so tako velike, da ni scenarija, ko ne bi bilo mogoče zadostiti še tako velikemu številu aktivnosti krajanov. Hkrati bi spodbudili še medgeneracijsko povezovanje v MČ.

3. V prostorih, omenjenih pod alinejo 2, je že prisotna infrastruktura za izvajanje določenih aktivnosti (računalniška oprema, telovadnice, … ) zato stroškov z nabavo tovrstne opreme ni.

4. Preostanek denarja ( 565.000 – 50.000=515.000 EUR ) se razporedi v sklad za sofinanciranje preostalih identificiranih projektov za izboljšanje stanja infrastrukture v MČ Koroška vrata, skladno s sklepom 61. s 7. redne seje MČ Koroška vrata,  dne 23. 10. 2012 (Priloga 3).

5. Takšna poraba sredstev je tudi v skladu z drugim odstavkom  16. člena Odloka o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih:
"Sredstva  iz gospodarjenja z lastnim premoženjem mestna četrt oziroma krajevna  skupnost porabi  za  njihovo  investicijsko in redno vzdrževanje. Ostanek  sredstev se porabi za financiranje interesnih  dejavnosti mestne četrti oziroma krajevne skupnosti (programi za starejše  občane in mladino, krajevna glasila, prireditve, proslave, ureditev okolja  in  podobno)."

6. Predlagana sanacija je tudi v skladu s točko 3.1 predlaganih ukrepov vodstva MOM, ki so bili predani v okviru zadnjega obiska vlade RS v Mariboru (Priloga 2).

 

Maribor, 20.08.2013

Iniciativa mestni zbor,
Samoorganizirana četrtna skupnost Koroška vrata

Priloge :
1. Investicijski program za novogradnjo prostorov MČ Koroška vrata
2. Program ukrepov MOM za vlado RS

3. Zapisnik 7. Redne seje MČ Koroška vrata z dne 23.10.2012

Peticijo lahko podprete s svojim podpisom vsak ponedeljek in četrtek med 18.00 in 19.00 do 15.09.2013 v paviljonu pred Srednjo Gradbeno šolo, Smetanova 35, Maribor

In še povezava do spletne peticije.