IZJAVA ZA JAVNOST 
SAMOORGANIZIRANEGA SVETA ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
(SSVUJD)

Dne 16. 6. 2016 je NIGRAD (podpisana direktor Marko Žula in Dejan Tancer) na Mestno občino Maribor naslovil dopis s prilogo ELABORAT ODVAJANJA ODPADNE VODE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2016.

V navedem dopisu se Nigrad sklicuje na Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012) in na Odlok o načinu upravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor (MUV št. 11/2016).

Elaborat je uvrščen na 18. sejo Mestnega sveta MOM, ki bo dne 7. julija 2016 in naj bi ga Mestni svet obravnaval pod 14. točko dnevnega reda. Obrazložitev k predlogu Elaborata je pripravil vodja urada UKPP po pooblastilu, Vili Eisenhut.

Predlog sklepa, ki ga predlaga  župan MOM dr. Andrej Fištravec se glasi: Mestni svet MOM na podlagi 23. člena statuta MOM potrdi cene odvajanja in omrežnine za leto 2016 v Mestni občini Maribor.

To je bilo potrebno uvodoma zapisati zato, da se Mariborčani seznanimo s tem, kdo je pripravil Elaborat za dvig cen, kdo je Elaborat potrdil in kdo ga je Mestnemu svetu predlagal v sprejem.

Elaborat je v velikem delu pripravljen kot učbenik, ki pojasnjuje pojme iz zakonskih predpisov. Same vsebine, ki bi morale jasno razkrivati zakonitost določitve cene za odvajanje komunalne odpadne vode, pa so popolnoma nepregledne, tako, da iz njih ni možno presoditi, ali je cena določena skladno s predpisi. Naše ugotovitve zaradi katerih menimo, da Mestni svet Elaborata ne more sprejeti so:

1.) Pred pripravo Elaborata nista bili določeni vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javne službe, kot je to zahtevano v 1. alineji drugega odstavka 8. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba o cenah). Zaradi tega je veliko vprašanje, ali je omrežnina zakonito določena.

2.) Tudi cena storitveprevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave zelo verjetno ni določena zakonito.Tretji in četrti odstavek 21. člena Uredbe o cenah namreč določata, da se predračunska cena opravljanja teh storitev, uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. V Elaboratu pa je določeno, da se odvoz odpadne vode in grezničnih usedlin obračuna po kubičnem metru odpeljane greznične vsebine.

3.) Najbolj nesprejemljivi del Elaborata je oblikovanje in višina predlagane cene odvajanja komunalne odpadne vode. Na osnovi predloga Nigrada, potrditvi tega predloga s strani Urada za komunalo, promet in prostor MOM in predlagatelja, župana MOM, dr. Andreja Fištravca, naj bi bila nova cena za kubični meter odpadne vode 0,4437, kar pomeni, primerjano s sedanjo ceno, ki je 0,15932 za kubični meter odpadne vode, dvig cene kar za 2,78 krat.

4.) Po našem izračunu je lahko cena za kubični meter odpadne vode za gospodinjstvo maksimalno v višini lastne cene, ki je bila izračunana za leto 2015 (stran 28 Elaborata) in znaša 0,25545 plus 5 % na angažirana sredstva.

Samoorganizirani svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD) Maribor zahteva, da predlagatelji pojasnijo, kje so konkretne osnove in argumenti za izračunano in predlagano ceno iz Elaborata?

5.) Da je nekaj hudo narobe s tistimi, ki so Elaborat pripravili in onimi, ki ga predlagajo v sprejem Mestnemu svetu, kaže primerjava s cenami za kubik odpadne vode iz nekaterih drugih slovenskih mest. Iz te primerjave je razvidno, da Ljubljančani plačujejo 0,1631, Celjani 0,13187, Koprčani 0,32641 in Velenjčani 0,2351 evrov za kubični meter odpadne vode.

6.) Kako lahkotno se predlagatelji igrajo z denarjem uporabnikov storitev Nigrada in drugih javnih podjetij, v tem primeru tudi storitev Energetike, izhaja iz podatka o obdelavi odpadnega blata in ceni, ki je za to obdelavo navedena v Elaboratu. Še hujše je dejstvo, da naj bi Energetika, ki je za obdelavo blata dobila s strani MOM koncesijo, posel posredovala naprej.

Glede na navedeno Samoorganizirani svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin poziva mestne svetnike, da zahtevajo umik Elaborata s seje MS in izpostavijo odgovornost tako tistih, ki so sporni Elaborat pripravili kot onih, ki so takšen Elaborat predlagali mestnemu svetu v sprejem.

V kolikor se bodo člani Mestnega sveta odločili drugače, bodo prevzeli soodgovornost za moralno vprašljivo ali morda celo nezakonito siromašenje uporabnikov storitev javnih podjetij v večinski lasti Mestne občine Maribor.

V imenu SSVUJD Maribor
Franc Krištofelc in Rajko Kotnik