Zbor SČS Nova vas, 28.5.2014


Okolje, v katerem živimo je tudi odraz našega ravnanja z njim

Na četrtkovem 25. Zboru prebivalcev samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas smo kot osrednjo vsebinsko tematiko obravnavali poročilo Delovna skupine za okolje. Vabilu, da na zboru podajo dodatne informacije in pojasnila, ki se tičejo okolja oziroma komunalne urejenosti v Novi vasi, sta se odzvala tudi Uroš Kosi iz Urada za komunalo, promet in prostor, MOM ter Sebastijan Soršak, dejavnost javna higiena pri podjetju Snaga, d.o.o.

Podlaga omenjenemu okoljskemu poročilu je bil lani izveden obhod po mestni četrti. Poročilo izkazuje, da Novi vasi, ki jo v večini sestavljajo stanovanjske skupnosti v obliki stanovanjskih blokov, grozi poplava osebnih avtomobilov, ki zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov ali pa zaradi dotrajanosti le teh (zaradi česar so neuporabni) uničujejo zelenice, otroška igrišča ter z nedovoljeno vožnjo po ozkih poteh povzročajo nevarnost za pešce v bližini.

Delovna skupina, kateri se pridružujejo tudi ostali udeleženci zbora, opaža še, da je skrb za zelene površine nezadostna, v določenih primerih tudi nestrokovna. Poudarjajo, da se po drevesih kronično razrašča bela omela in jih duši. Japonski dresnik je invazivna rastlina, ki iz svoje okolice prežene vse, kar želi tam rasti. V Novi vasi je že tudi precej razširjena, nevedni prebivalci pa v želji za lepšo okolico tako grmovje celo obrezujejo. Prav tako okolico kazijo tudi nekatera zasebna zemljišča, ki so v precej klavrnem stanju.

Delovna skupina v svojem poročilu podaja predloge za izboljšanje stanja in večjo popularizacijo lokalne tržnice ter preureditev Kardeljeve ceste, ki je preširoka za obremenitev, katere je deležna.

Eden večjih problemov v Novi vasi so tudi odpadki: premalo košev za smeti in pasje iztrebke v okolici in prepolni kesoni. Delovna skupina v tej luči izpostavi malomarnost ljudi, ki veliko pripomore onesnaženosti lokalnega okolja.

Udeleženci so v razpravi po predstavljenem poročilu nanizali že dodatne problemske točke in ugotavljajo, da:

  • bi bilo nujno sprejeti odlok, ki lastnike nepremičnin in okolice le teh zavezuje k zagotavljanju vsaj minimalnih standardov urejenosti;
  • je nadzor, ki ga v centru mesta zagotavlja redarska služba, nujno razširiti na ostale predele mesta;
  • prebivalci predstavljamo nujno komunikacijsko vez, s pomočjo katere bi delovanje javnih služb postalo fleksibilnejše, reakcije pa hitrejše in učinkovitejše;
  • potrebujemo nek zanesljiv informacijski kanal, preko katerega bi vsak posameznik s problemom najprej razčistil, kdo je odgovoren za reševanje le tega;
  • smo prebivalci tista točka, kjer bi se morala začeti skrb za okolje. Mi sami imamo premalo volje, da bi se dejansko posvetili pravilnemu recikliranju odpadkov, na cesti ne opozarjamo tistih, ki nemarno smetijo okolico.

Tako Kosi kot Soršak poudarita, da največji razlog tiči v financiranju komunalnih storitev, za katere je v proračunu vsako leto 10 % do 15 % manj denarja. Zato se infrastruktura vse težje obnavlja, kaj šele dela kaj novega. To je tudi razlog za večjo racionalizacijo aktivnosti v Snagi, posledično za redkejši odvoz smeti.

Kosi pove, da se nekatere problematične točke, ki jih je zasledila delovna skupine, že rešujejo (na tem seznamu najdemo tržnico, Kardeljevo cesto in podhod pod Engelsovo, ki ga Pekrski potok poplavi ob vsakem, že manjšem nalivu), doda pa tudi, da je med izneseno problematiko najti vsebine, za katere so odgovorni upravljalci stavb in funkcionalnih zemljišč ali pa zasebniki in ne občina. Oba sogovornika sta si edina, da kljub pomanjkanju sredstev lahko s skupnimi napori razrešimo kakšen pereč problem.

Urad zakomunalo, promet in prostor je vedno odprt za občane: probleme rešujejo sami ali pa poiščejo pristojne za reševanje. Govorilne ure so vsako sredo od 14.00 do 17.00. Sprejemajo tudi telefonske klice in e-pošto.

Podjetje Nigrad v mestnih četrteh in krajevnih skupnostih izvaja 14-dnevne interventne akcije. V času take akcije so službe 14 dni neprenehoma na voljo v eni izmed skupnosti. To je priložnost, da se na licu mesta podajo tudi zahteve in predlogi rešitev za določene zaznane probleme. V Novi vasi bo taka kampanja med poletnimi počitnicami.

Udeleženci razpravo končamo s sklepom, da se poročilo predela v prioritetni seznam oz. akcijski načrt, ki opredeljuje, kaj lahko uredimo sami, kje lahko najdemo partnerje za pomoč in za katera problemska področja je nujno vršiti pritisk na pristojne. Delovna skupina tudi pozove MČ Nova vas, da ta posreduje kontakte, na katere lahko posameznik posreduje opozorila o stanju v okolju komunalnim službam.

Naslednji zbor se bo zgodil v četrtek, 12. junija ob 18.00.