Vabljeni na zbore
samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti v Mariboru od 25. do 29. 1.

V času od kar delujejo samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti (SČS in SKS) v Mariboru, so udeleženci zborov pridobili precej novih znanj in izkušenj, še posebej na področju funkcionalne pismenosti ter pristopov in komunikacije z oblastmi. Lotevali so se različnih problemov, iskali poti in načine za njihovo reševanje. Pri tem so bili kdaj bolj in kdaj manj uspešni. Vsekakor zdaj večina zborov ugotavlja, da bi, če si znanja in izkušnje izmenjajo, lahko prihranili precej dragocenega časa in energije. Težave s parkiranjem, prometno signalizacijo, delovanjem redarstva in inšpekcije, javne službe in javna podjetja, kanalizacija, propadanje dreves, pridobivanje informacij, poti do uradov, uradnikov in odločevalcev so nedvomno skupne teme, ki se jih lotevajo in nesmiselno je, da ne bi uporabili dobrih in slabih izkušenj drug drugega. Z zbora SČS Pobrežje je tako prišla pobuda, da se spomladi izvede prvi samoorganiziran mestni zbor, idejo pa so do sedaj z navdušenjem podprli že na večini zborov. Moderatorji Iniciative mestni zbor (IMZ), ki bodo pomagali organizirati srečanje vseh aktivnih zborov SČS in SKS so mnenja, da bo rezultate dala le premišljena in strukturirana razprava, zato bodo na prihodnjih zborih SČS in SKS med ostalimi aktualnimi temami in na novo porajajočih se problemih, iskali tudi zanje najpomembnejšo temo, ki bi jo na mestnem zboru skupaj obdelali.

Ta teden ste prisrčno vabljeni na naslednje zbore:

  • Torek, 26. 1., ob 18.00 >> SČS Radvanje, MČ Radvanje, Lackova 43
  • Torek, 26. 1., ob 18.00 >> SČS Magdalena, Infopeka, Ob železnici 16
  • Sreda, 27. 1., ob 18.00 >> SKS Kamnica, Kulturni dom Kamnica, Vrbanska 97
  • Sreda, 27. 1., ob 18.00 >> SČS Tabor, MČ Tabor, Metelkova 63
  • Četrtek, 28. 1., ob 18.00 >> SČS Center, Ivan Cankar, ZPM, Razlagova 16

Tema, ki je trenutno prav tako skupna vsem SČKS, pa je nedvomno še participatorni proračun (PP). V Radvanju, kjer je bil pilotno izveden in izglasovan nabor projektov, ki bi se naj letos v tej četrti izvedli, predvsem budno spremljajo, kako bodo ti projekti - za sto tisočakov jih je, umeščeni v letošnji občinski proračun. Udeleženci na ostalih zborih pa preverjajo odziv posamezne MČ in KS na povabilo MOM, da se opredelijo ali so in kako so pripravljeni sodelovati pri izvedbi PP tudi v svojem okolju. Letos je namreč načrtovano, da se Radvanju pridruži še pet MČ in KS, kjer bodo prebivalci povedali kaj je tisto, kar najbolj pogrešajo in potrebujejo, občina pa bo do vnaprej določene vrednosti obvezana te projekte drugo leto tudi izvesti.