Zbor SČS Nova vas, 26. 11. 2015


Ko naj bi bil vprašljiv projekt rešitev za težave tisočih Mraiborčank in Mariborčanov

Kot osrednja tema 54. zbora SČS Nova vas, je bil izpostavljen hrup, ki ga povzročajo vozila na Cesti proletarskih brigad. Ljudje so želeli skupaj s svojimi sosedi in tistimi, ki bivajo v neposredni bližini te hrupno zelo onesnažene ceste najti rešitve, s katerimi bi lahko trenutno stanje izboljšali.

V preteklosti so se zboristi že ukvarjali s to problematiko, izdelan je bil avdio-vizualni prikaz prometa in hrupa na tej cesti, kontaktirali so Urad za okolje, promet in prostor. Oprijemljivih rezultatov takratnega prizadevanja ni. Vsi odgovori, ki so jih prebivalci dobili, so bili vezani na to, da je cesta republiška, da sredstev ni in da bodo z izgradnjo južne obvoznice rešeni vsi problemi. Letos je bilo na mestni svet MOM naslovljeno vprašanje o odgovornosti vzdrževalcev državnih cest do hrupa, ki se tam pojavlja. Podan je bil odgovor, da v kolikor je cesta vir hrupa, mora upravljalec najti rešitev, kako hrup zmanjšati.

Na MOM so pripravili karto, ki je dostopna na spletu, iz nje pa so razvidne ceste in stopnja hrupa v njihovi okolici. Razberemo lahko, da je Cesta proletarskih brigad  v skupini cest z največjo stopnjo hrupa. DS za okolje se je obrnila na mestni odbor za okolje. Zanimalo jih je, v kateri fazi je priprava operativnega elaborata varstva pred hrupom za območje Maribora. Ga. Čanč iz MOM je podala informacije, da je operativni elaborat varstva pred hrupom v pristojnosti ministrstva v Ljubljani, da gre za javno naročilo, katerega rok za prijavo je 27. 11., po tem datumu bodo izbrali izvajalca, ki bo operativni elaborat pripravil.

Kratko pojasnilo: Izmerjen hrup je višji, bolj vijolična je barva. Celotne karte hrupa in legendo najdete na http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=747

V zadnjem času je sicer opaziti, da so se preplastili določeni predeli Ceste Proletarskih brigad, preplastitve pa so delali med križišči, ne pa na križiščih, ki so najbolj dotrajana. Na zboru je bil podan predlog, da v času do izdelave in sprejetja elaborata zahtevamo zmanjšanje dovoljene hitrosti prometa, kar problema sicer ne bo rešilo v celoti, hrup pa se bo nekoliko zmanjšal. Glede tega predloga zboristi niso dosegli konsenza, saj so bili izraženi pomisleki, da v kolikor zmanjšamo dovoljeno hitrost in z njo hrup, povečamo onesnaževanje in pa gnečo, ki se na cesti pojavi. Prav tako prebivalci ne verjamejo, da bi se vozniki nove omejitve zares držali. Skeptični so tudi do obljubljene južne obvoznice, skrbijo pa jih novi trgovski centri, zaradi katerih se utegne promet na Cesti proletarskih brigad še dodatno povečati.

Točko dnevnega reda so zaključili s sklepom, da bodo počakali na operativni elaborat za varstvo pred hrupom, ga na zboru obravnavali in v kolikor bodo nanj imeli pripombe, bodo te posredovali  odgovornim.

Zbor so nadaljevali z informacijami, ki so oziroma niso prišle v obliki odgovorov na vprašanja oziroma pozive, ki so jih poslali. Delovna skupina za okolje bo tako pozvala Medobčinsko redarsko službo, da posredujejo obljubljeno poročilo iz terena, dogovorili se bodo za termin z mestno arboristko, ki je pripravljena na obhod po MČ Nova vas in šli na pogovor o Odloku o javnem redu in miru na MOM.

Naslednji zbor SČS Nova vas bo v četrtek, 10. 12. 2015 ob 18. uri v dvorani MČ Nova vas.