Samoorganizirana četrtna skupnost Center in Samoorganizirana četrtna skupnost Ivan Cankar (mesto)
Delovna skupina za ureditev mestnega jedra

Naziv projekta:
UREDITEV PRAZNIH POSLOVNIH PROSTOROV V CENTRU

SITUACIJA
Opazen je veliki porast števila praznih lokalov oz. poslovnih prostorov v območju mestnega jedra mesta Maribor. Posebej se izpostavlja situacija na naslednjih lokacijah  – Slovenska ulica, Gosposka ulica, Glavni trg, Koroška cesta. Del praznih poslovnih prostorov na teh lokacijah je v lasti Mestne občine Maribor (MoM).
Delovna skupina za ureditev mestnega jedra meni, da je prazne poslovne prostore potrebno čim prej zapolniti z vsebinami, ki bi ekonomsko in estetsko prispevale k izboljšanju podobe mesta in mestnega jedra.

PROJEKT
V okvirju projekta za ureditev praznih poslovnih prostorov se obravnavajo prazni poslovni prostori v Gosposki ulici in na Koroški cesti. Ti dve lokaciji sta določeni zaradi njunega položaja v mestnem jedru in na osnovi seznama iz evidence poslovnih prostorov v lasti MoM, ki ga je Delovna skupina pridobila od MoM, junija 2013. Istočasno je pripravljena tudi fototeka praznih poslovnih prostorov, ki nazorno kaže vso neurejenost in zapuščenost teh poslovnih prostorov.

Na dan 21. oktobra 2013, je situacija v Gosposki in na Koroški sledeča:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMEN
- Zmanjšanje števila praznih poslovnih prostorov in obuditev mestnega jedra.
- Večja ponudba novih in koristnih vsebin v mestnem jedru.
- Priložnost za afirmacijo določenih vsebin in storitev.
- Priložnost za afirmacijo dejavnosti mladih in/ali neafirmiranih samostojnih podjetnikov.
- Spodbujanje in podpora MoM za ureditev in obuditev mestnega jedra.

CILJI
V okvirju projekta za ureditev praznih občinskih poslovnih prostorov, so cilji naslednji:
1. Urediti izložbe – kratkoročno, pred božičnimi in novoletnimi prazniki.
2. Spodbujati ureditev oz. oddajo praznih poslovnih prostorov - kratkoročno in dolgoročno.
3. Prispevati k pripravi ali reviziji ustrezne pravne podlage za uresničitev navedenih ciljev.

DELEŽNIKI (stakeholders)
1. IMZ – SČS Center in Ivan Cankar-mesto (Delovna skupina za ureditev mestnega jedra)
2. Zainteresiranje inštitucije (na pr. šole, gledališče, Mariborska razvojna agencija in drugi)
3. Zainteresirani posamezniki in poslovni subjekti (na pr. samostojni podjetniki, turistične organizacije, likovni umetniki in drugi)
4. Mestna občina Maribor

KAZALNIKI NAPREDKA
1. V času do Novega leta 2013/2014 se uredijo izložbe najmanj petih praznih občinskih poslovnih prostorov na  Gosposki ulici (opcija Koroška ulica).
2. V času do junija 2014, je v kratkoročnem najemu najmanj polovica praznih občinskih poslovnih prostorov v Gosposki ulici in na Koroški cesti.
3. V času do oktobra 2014, so v kratkoročnem ali dolgoročnem najemu vsi prazni občinski poslovni prostori v Gosposki ulici in na Koroški cesti.

FINANCIRANJE
1. IMZ oz. Delovna skupina pozove k prostovoljnemu sodelovanju svoje člane.
2. Deležniki vložijo v ureditev svoj čas in sredstva.
3. Posamezni deležniki se povežejo in dogovorijo o kritju materialnih stroškov.
4. V dogovoru med Mestno občino Maribor, zainteresiranimi inštitucijami in posamezniki se določi višina najemnine za prazne poslovne prostore.
5. Mariborska razvojna agencija se pozove, da sredstva nameni tudi urejanju podobe mesta (v sodelovanju z drugimi deležniki).

Realizacija projekta bo potekala transparentno, napredek v vseh dejavnostih bo mogoče spremljati na spletni strani IMZ http://www.imz-maribor.org/.