Sistematični popis kačjih pastirjev Radvanjskega potoka

Radvanjski potok izvira na Mariborskem Pohorju kjer se prvi kilometer po gozdu spušča v dolino. S Pohorje priteče v urbano okolje. Od tu naprej je njegova struga večinoma utrjena in bregovi redno košeni, pogosto prav do struge. Na nekaterih delih ga zagrajujejo urbani vrtički. Prvi del njegove nižinske zgodbe je ujet med hišami in cestami. Nato se njegova pot nadaljuje po zapuščenem strelišču, kjer se na obrežju izmenjujeta lesna ter zelnata zarast in tvorita nekakšno divje urbano okolje, sicer polno invazivnih vrst rastlin. Po približno 700 m priteče na kmetijske površine, kjer kot kanal teče med njivami in travniki. Ko prileze do parka Betnava, je njegova struga zopet bolj zasenčena, obraščena z drevesi in grmovjem, nakar se izlije v Betnavki ribnik.

V okviru projekta Revitalizacija nabrežja Radvanjskega potoka smo avgusta pričeli s sistematičnimi popisi kačjih pastirjev, ki živijo v in ob potoku. Raznolikost habitatov smo skušali zajeti s popisom različnih odsekov potoka in sicer se jih je nabralo 6. Popisovali smo tako z metuljnico, s katero smo lovili odrasle kačje pastirje, kot tudi z vodno mrežo, s katero smo vzorčili ličinke. Na vsakem od 6 odsekov smo si izbrali 100 m odsek kjer smo popisali vse odrasle, ki smo jih lahko odločili in v vodi 10 krat vzorčili za ličinke z metodo osmice. V 6 terenski dnevih smo popisali 13 vrst kačjih pastirjev od tega 10 vrst odraslih in 9 vrst ličink. Prevladovali so pasasti bleščavci in sinji presličarji, ki so jim sledili modri bleščavci. Bleščavca sta pogosti vrsti tekočih voda, modri so nekoliko bolj pogosti ob bolj senčnih vodotokih. Sinji presličar je ena od najpogostejših vrst in se lahko pojavlja tako ob tekočih kot stoječih vodah. Kot pričakovano smo v pohorskem gozdnem delu popisali tako ličinke kot odrasle velike studenčarje, ki so ena od kvalifikacijskih vrst za določitev območij Natura 2000. V nižinskem delu smo popisali tudi nekaj osebkov povirnega studenčarja. Od značilnih vrst tekočih voda, ki za uspešen razvoj ne potrebujejo dosti lesne vegetacije smo našli ličinke popotnega porečnika, za odrasle katerega letni čas v času popisa ni bil primeren in precej ličink ter nekaj odraslih osebkov bledega peščenca. Ostale vrste, kot so sinji in mali modrač, črni ploščec in progasti kamenjak so značilne za kanale ali kanalom podobne potoke.